Workshop

Kringpsychologen kan voor u een korte workshop ‘Zelf sturen naar een duurzame loopbaan’ verzorgen.  We deden dit recent bij een gemeente.

De workshop is geschikt om werkenden meer inzicht te geven hoe zij nu en in de toekomst met plezier en goed resultaat kunnen blijven werken. Wat kun en moet je zelf doen om lekker aan de slag te blijven, waar liggen kansen voor de organisatie om daaraan bij te dragen?

De workshop gaat in het bijzonder in op de tweede helft van de loopbaan.

Duur: 2 – 2,5 uur

Aantal deelnemers: 10-15

Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Niessen.

Ziek van het werk

Bij bijna een op de vijf ziekmeldingen gaat het om psychische klachten die met het werk te maken hebben. Meestal gaat het dan om overspannenheid of burnout. Dit valt te lezen in het jaarrapport 2011 van het Centrum voor Beroepsziekten.

Eenmaal ‘ziek van het werk’ blijft de helft van de werknemers langer dan 3 maanden weg.

Sectoren waar werknemers eerder overspannen of burnout raken zijn: gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, openbaar bestuur, defensie, de financiële sector en de bouw.

Als oorzaak wordt steeds vaker dreigend baanverlies, of de onzekerheid daarover genoemd.

Het is belangrijk dat de behandelaar van de klachten – bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de bedrijfspsycholoog – ook aandacht heeft voor de re-integratie van de werknemer. Want dat leidt er toe dat werknemers sneller weer aan het werk gaan, aldus het rapport.

Preventie is pure winst

Uit een onderzoek naar de effectiviteit van een interventie naar de preventie van depressie en ziekteverzuim blijkt dat  mensen met zgn. milde depressieve klachten die enkele sessies adequate begeleiding krijgen, beduidend minder gaan verzuimen.

Het onderzoek legde de focus bij werkgerelateerde problemen. Na afname van een screening in de vorm van een vragenlijst werden de mensen  met een hoog-risico score benaderd. Dit waren de medewerkers met milde klachten die nog wel aan het werk waren. Ze kregen een aantal sessies  aangeboden die gericht waren op het vergroten van probleemoplossende vaardigheden. Denk hierbij aan het omgaan met gedachten en emoties, het identificeren van problemen en het formuleren van doelen, het bedenken en uitvoeren van oplossingen. Sommigen kregen na de evaluatie nog verdere training, onder meer op het gebied van assertiviteit en communicatie.

Het onderzoek wordt nog verder voortgezet. Ook is het een kwestie van ethiek.  Mag je mensen die relatief milde klachten hebben lastig vallen met een vragenlijst –  ook al is die anoniem? Wel kan al vastgesteld worden dat een klein aantal sessies al voldoende is om een vergroting van de klachten en ziekteverzuim te voorkomen bij een belangrijk gedeelte van de groep met klachten.  Als je bedenkt dat een dag ziekteverzuim gemiddeld € 200,- kost, is een traject van 6-9 uur al duidelijk  besparend, afgezet tegen 2 weken ziek zijn. En dat nog afgezien van de ervaren narigheid.

Eén conclusie lijkt alvast op zijn plaats: geef voorlichting; biedt medewerkers de gelegenheid om zelf met klachten naar een gekwalificeerde arbeidspsycholoog te gaan; zorg dat er een lage drempel is.

Bron: De Psycholoog, juli/aug. 2012 p. 48-59

‘Kringpsychologen’ een feit

Wij zijn er heel trots op dat met ingang van 1 januari 2013 onze samenwerking zichtbaar van start is gegaan, in de vorm van ‘Kringpsychologen’ en met deze website.

Onze samenwerking kenmerkt zich door enthousiasme, elkaar scherp houden en ondersteuning bieden.

Wij werken samen met als doel continuïteit te bieden en kwaliteit te leveren aan uw medewerkers en uw organisatie.