EMDR door Kringpsychologen

Alle Kringpsychologen hebben zich bekwaamd in EMDR en gebruiken deze methode zo nodig als onderdeel van een individueel traject. Wat is EMDR en wanneer kan het ingezet worden?

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – is oorspronkelijk ontwikkeld en toegepast in de behandeling van mensen die last bleven houden van schokkende, zeer diepingrijpende ervaringen, zoals geweld of het meemaken van een ernstig ongeval. Meestal kunnen deze gebeurtenissen in de loop van de tijd verwerkt worden maar soms blijven deze herinneringen opspelen en kunnen mensen psychische klachten ontwikkelen. Je kunt dan denken aan terugkerende beelden, overmatige schrikreacties, nachtmerries, en het vermijden van bepaalde situaties.

Bij EMDR komt het er in het kort op neer dat eerst informatie wordt verzameld over situatie en doel.  Vervolgens zal de cliënt gevraagd worden aan de betreffende gebeurtenis te denken, gecombineerd met een andere stimulus (meestal een handbeweging). Daarna vraagt de psycholoog wat er zoal in de cliënt opkomt. Deze stappen worden herhaald. Doorgaans is het effect dat de lading van de herinnering afneemt.

De afgelopen jaren is gebleken dat EMDR ook gebruikt kan worden bij andere beschadigende ervaringen die hun sporen hebben nagelaten, en terugkerend invloed hebben. Zoals eenmalige akelige gebeurtenissen, gepest worden op het werk of ervaringen die veel schaamte oproepen. In werksituaties kan het voorkomen dat werknemers schokkende gebeurtenissen meemaken, denk aan agressie-incidenten in de zorg.

Doel van EMDR is  de kracht van deze herinneringen te verminderen waardoor de klachten afnemen en negatieve overtuigingen een minder grote rol spelen. Vervolgens kan ook eventueel vermijdingsgedrag worden bijgesteld.

Kringpsychologen zet EMDR alleen in als onderdeel van een breder traject, als blijkt dat daar aanleiding voor is. Voorafgaand maken wij een inschatting of EMDR een passende interventie kan zijn.

Wilt u meer weten over hoe Kringpsychologen EMDR toepassen, neem dan contact op met een van ons.