In Company workshop Werkstress herkennen en bespreekbaar maken

Werkstress is een belangrijke oorzaak van uitval en ziekteverzuim. Ook kunnen er privéfactoren zijn die de psychische belastbaarheid van medewerkers onder druk zetten. Als leidinggevende is het vaak lastig signalen van werkstress te herkennen bij de medewerkers. En als dat wél lukt, kan het moeilijk zijn om de signalen samen met de medewerker  bespreekbaar te maken.  En dan klinkt de verzuchting … ik zag het wel aankomen maar nu is het te laat. De medewerker valt uit. Jammer, want hoe eerder iets gedaan kan worden, hoe korter het verzuim doorgaans is.

Kringpsychologen biedt een workshop over dit thema aan voor de leidinggevenden en personeelsfunctionarissen uit een organisatie. Het heeft meerwaarde om de workshop samen met bijvoorbeeld de eigen bedrijfsarts te verzorgen. Een recente uitvoering van deze workshop is als zeer nuttig en verhelderend geëvalueerd.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een dergelijke workshop, eventueel in samenwerking met andere betrokkenen uit uw organisatie bij (het voorkomen van) ziekteverzuim, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Niessen. Kringpsychologen kan zorgen voor afstemming op de vragen vanuit uw organisatie.

 

 

EMDR door Kringpsychologen

Alle Kringpsychologen hebben zich bekwaamd in EMDR en gebruiken deze methode zo nodig als onderdeel van een individueel traject. Wat is EMDR en wanneer kan het ingezet worden?

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – is oorspronkelijk ontwikkeld en toegepast in de behandeling van mensen die last bleven houden van schokkende, zeer diepingrijpende ervaringen, zoals geweld of het meemaken van een ernstig ongeval. Meestal kunnen deze gebeurtenissen in de loop van de tijd verwerkt worden maar soms blijven deze herinneringen opspelen en kunnen mensen psychische klachten ontwikkelen. Je kunt dan denken aan terugkerende beelden, overmatige schrikreacties, nachtmerries, en het vermijden van bepaalde situaties.

Bij EMDR komt het er in het kort op neer dat eerst informatie wordt verzameld over situatie en doel.  Vervolgens zal de cliënt gevraagd worden aan de betreffende gebeurtenis te denken, gecombineerd met een andere stimulus (meestal een handbeweging). Daarna vraagt de psycholoog wat er zoal in de cliënt opkomt. Deze stappen worden herhaald. Doorgaans is het effect dat de lading van de herinnering afneemt.

De afgelopen jaren is gebleken dat EMDR ook gebruikt kan worden bij andere beschadigende ervaringen die hun sporen hebben nagelaten, en terugkerend invloed hebben. Zoals eenmalige akelige gebeurtenissen, gepest worden op het werk of ervaringen die veel schaamte oproepen. In werksituaties kan het voorkomen dat werknemers schokkende gebeurtenissen meemaken, denk aan agressie-incidenten in de zorg.

Doel van EMDR is  de kracht van deze herinneringen te verminderen waardoor de klachten afnemen en negatieve overtuigingen een minder grote rol spelen. Vervolgens kan ook eventueel vermijdingsgedrag worden bijgesteld.

Kringpsychologen zet EMDR alleen in als onderdeel van een breder traject, als blijkt dat daar aanleiding voor is. Voorafgaand maken wij een inschatting of EMDR een passende interventie kan zijn.

Wilt u meer weten over hoe Kringpsychologen EMDR toepassen, neem dan contact op met een van ons.

 

Beroepsrisico nummer 1: werkstress

Banner_Check_je_WerkstressEen derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land.

Uit onderzoek blijkt dat 12 procent van de werknemers burn-out klachten heeft. Ruim 40 procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en een kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ook heeft 40 procent van de werknemers in ons land behoefte aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.

Werkdruk, agressie, geweld en intimidatie zijn de grootste risico’s op de werkvloer. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk.

Workshop

Kringpsychologen kan voor u een korte workshop ‘Zelf sturen naar een duurzame loopbaan’ verzorgen.  We deden dit recent bij een gemeente.

De workshop is geschikt om werkenden meer inzicht te geven hoe zij nu en in de toekomst met plezier en goed resultaat kunnen blijven werken. Wat kun en moet je zelf doen om lekker aan de slag te blijven, waar liggen kansen voor de organisatie om daaraan bij te dragen?

De workshop gaat in het bijzonder in op de tweede helft van de loopbaan.

Duur: 2 – 2,5 uur

Aantal deelnemers: 10-15

Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Niessen.

Ziek van het werk

Bij bijna een op de vijf ziekmeldingen gaat het om psychische klachten die met het werk te maken hebben. Meestal gaat het dan om overspannenheid of burnout. Dit valt te lezen in het jaarrapport 2011 van het Centrum voor Beroepsziekten.

Eenmaal ‘ziek van het werk’ blijft de helft van de werknemers langer dan 3 maanden weg.

Sectoren waar werknemers eerder overspannen of burnout raken zijn: gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, openbaar bestuur, defensie, de financiële sector en de bouw.

Als oorzaak wordt steeds vaker dreigend baanverlies, of de onzekerheid daarover genoemd.

Het is belangrijk dat de behandelaar van de klachten – bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de bedrijfspsycholoog – ook aandacht heeft voor de re-integratie van de werknemer. Want dat leidt er toe dat werknemers sneller weer aan het werk gaan, aldus het rapport.

Preventie is pure winst

Uit een onderzoek naar de effectiviteit van een interventie naar de preventie van depressie en ziekteverzuim blijkt dat  mensen met zgn. milde depressieve klachten die enkele sessies adequate begeleiding krijgen, beduidend minder gaan verzuimen.

Het onderzoek legde de focus bij werkgerelateerde problemen. Na afname van een screening in de vorm van een vragenlijst werden de mensen  met een hoog-risico score benaderd. Dit waren de medewerkers met milde klachten die nog wel aan het werk waren. Ze kregen een aantal sessies  aangeboden die gericht waren op het vergroten van probleemoplossende vaardigheden. Denk hierbij aan het omgaan met gedachten en emoties, het identificeren van problemen en het formuleren van doelen, het bedenken en uitvoeren van oplossingen. Sommigen kregen na de evaluatie nog verdere training, onder meer op het gebied van assertiviteit en communicatie.

Het onderzoek wordt nog verder voortgezet. Ook is het een kwestie van ethiek.  Mag je mensen die relatief milde klachten hebben lastig vallen met een vragenlijst –  ook al is die anoniem? Wel kan al vastgesteld worden dat een klein aantal sessies al voldoende is om een vergroting van de klachten en ziekteverzuim te voorkomen bij een belangrijk gedeelte van de groep met klachten.  Als je bedenkt dat een dag ziekteverzuim gemiddeld € 200,- kost, is een traject van 6-9 uur al duidelijk  besparend, afgezet tegen 2 weken ziek zijn. En dat nog afgezien van de ervaren narigheid.

Eén conclusie lijkt alvast op zijn plaats: geef voorlichting; biedt medewerkers de gelegenheid om zelf met klachten naar een gekwalificeerde arbeidspsycholoog te gaan; zorg dat er een lage drempel is.

Bron: De Psycholoog, juli/aug. 2012 p. 48-59

‘Kringpsychologen’ een feit

Wij zijn er heel trots op dat met ingang van 1 januari 2013 onze samenwerking zichtbaar van start is gegaan, in de vorm van ‘Kringpsychologen’ en met deze website.

Onze samenwerking kenmerkt zich door enthousiasme, elkaar scherp houden en ondersteuning bieden.

Wij werken samen met als doel continuïteit te bieden en kwaliteit te leveren aan uw medewerkers en uw organisatie.